Ouders

De ouderraad

De ouderraad organiseert, samen met het team, activiteiten voor de kinderen. Zij organiseren activiteiten buiten het reguliere lesprogramma. Denk hierbij aan activiteiten als bingo, disco en zomerfeest. U kunt natuurlijk ook als hulpouder begeleiden bij deze activiteiten. Voor vragen kunt u mailen naar orhonselersdijk@odschool.nl
 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft een meer formele functie en is de schakel tussen het bevoegd gezag (het schoolbestuur), de school en ouders. De MR bestaat uit twee ouders per locatie en van een personeelslid. De medezeggenschapsraad is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag. Het reglement voorziet in die bevoegdheden. Zo zijn er zaken waarin de MR adviesrecht heeft, en voor bepaalde voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag heeft de raad zelfs instemmingsrecht. De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en de notulen zijn op te vragen via mr@odschool.nl . Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen als u vragen of opmerkingen hebt.

 

De volgende ouders en personeelsleden zitting in de MR:

 

Simone Kester-Schalke

Ouder van de locatie Poeldijk 

Kemal El Mahjari                  

Ouder van de locatie Poeldijk

Suzanne Gram   

Leerkracht van de locatie Poeldijk

 

 

Monique Incontri     

Ouder van de locatie Honselersdijk

Maurice de Bruijn                  

Ouder van de locatie Honselersdijk (voorzitter)

Annelies Scheffers                 

Leerkracht van de locatie Honselersdijk

                   
De medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder de Stichting WEST  Openbaar Onderwijs komen regelmatig bijeen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school zijn een ouder- en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR. Zaken die alle Westlandse openbare basisscholen betreffen, worden in de GMR besproken. De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

 

Momenteel bestaat de afvaardiging vanuit onze school in de GMR uit:

 

Maurice de Bruijn       

 Ouder van de locatie Honselersdijk

Suzanne Gram

 Namens de leerkrachten